Tagline goes here

Vatrodojava i plinodojava

Sustavi za dojavu požara, sofisticirani su sustavi koji samostalno otkrivaju i dojavljuju požar u objektima. Sastoje se od centralne jedinice, tipkovnica za upravljanje i kontrolu, detektora požara i ručnih javljača, uređaja za signalizaciju, automatizaciju i dojavu požara.

Sustav za dojavu požara

Vrlo važan segment u sustavu za dojavu požara, predstavlja i sama centrala. U njoj se odvija kompletna analiza i obrada signala s detektora, te generira alarmni signal. Centrala se može integrirati sa stabilnim sustavima gašenja i obrađivati signale iz njih, sa sustavima za detekciju plina i drugim sustavima. Mrežnom intergracijom vatrodojavnog sustava u centralni nadzorni sustav zajedno sa sustavom protuprovale i video nadzora dobivamo visoko pouzdan sustav detekcije ranog otkrivanja požara.

Najvažniji dio vatrodojavnog sustava su ipak sami detektori jer o brzini detekcije i reakcije na pojavu dima ili otvorenog plamena ovisi i krajnji rezultat. Vrijeme razvoja požara, ovisno o materijalima u samom prostoru, može trajati i jako dugo pa je veoma važno odabrati pravilan tip detektora.

Sustav za dojavu plina

Sustavi za dojavu plina mogu biti samostalni sustavi ili u sklopu sustava za dojavu požara. Razlikujemo klasične i proporcionalne sustve za dojavu plina. Ovisno o tipu sustava upotrebljava se i odgovarajuća sonda za detekciju. U ponudi imamo gotovo sve poznate tipove kučišta sondi za prostore izložene vlazi, prašini, turbulenciji ili eksplozivnoj atmosferi, "Ex izvedbi" od kojih odvajamo samo nekoliko najraširenijih u uporabi: 

  • detektori metana
  • detektori ugljičnog monoksida CO
  • detektori benzinskih para
  • detektori butana
  • detektori mješavine propana i butana

Trebate više informacija? Zatražite kontakt.